< ZURÜCK <BACK

update: 27.05.2018
@ Petrovice
OK-LDC
! N E W !
OK-LDC  Tupolev Tu-104A  ex CSA
Czechoslovak Airlines,
c/n 7 66 006 02, "Air Restaurant" tls,
Peter Quander 02.05.2018
OK-LDC
! N E W !
OK-LDC  Tupolev Tu-104A  ex CSA
Czechoslovak Airlines,
c/n 7 66 006 02, "Air Restaurant" tls,
Peter Quander 02.05.2018
OK-LDC
OK-LDC  Tupolev Tu-104A  ex CSA Czechoslovak Airlines,
c/n 7 66 006 02, "Air Restaurant" tls,
looks great at night as well,
Dirk Peisker 12.11.2016
OK-LDC
OK-LDC  Tupolev Tu-104A  ex CSA Czechoslovak Airlines,
c/n 7 66 006 02,
repaint in old original blue c/s,
Dirk Peisker 21.10.2014
OK-LDC
inside of OK-LDC,
Dirk Peisker 24.08.2013
OK-LDC
OK-LDC  Tupolev Tu-104A  ex CSA Czechoslovak Airlines,
c/n 7 66 006 02,
repaint in old original blue cls,
Dirk Peisker 24.08.2013
OK-LDC
OK-LDC  Tupolev Tu-104A  ex CSA Czechoslovak Airlines,
c/n 7 66 006 02,
repaint in old original blue cls,
Dirk Weck 09.08.2013
OK-LDC
OK-LDC  Tupolev Tu-104A  ex CSA Czechoslovak Airlines,
c/n 7 66 006 02,
Reinhart Losch 31.08.2008
OK-LDC
OK-LDC  Tupolev Tu-104A  ex CSA Czechoslovak Airlines,
c/n 7 66 006 02,
Dirk Peisker 13.06.2007
OK-LDC
OK-LDC  Tupolev Tu-104A  ex CSA Czechoslovak Airlines,
c/n 7 66 006 02,
Dirk Peisker 13.06.2007
OK-LDC 1
OK-LDC  Tupolev Tu-104A  ex CSA Czechoslovak Airlines,
c/n 7 66 006 02, moved from Touzim,
Dirk Peisker 01.06.1994

SKYBIRD
- ON TOUR / CZECH REPUBLIC / PETROVICE

(c) 2000-2018 SKYBIRD Pro Luftfahrt e.V.


< ZURÜCK <BACK